வலைபதிவுகள், வாழ்வு குறிப்புகள்

“விரிவடை”

உங்களை பெரியதாக சிந்திக்கவைக்கவும், உங்களுடைய நம்பிக்கை அமைப்பில் சில மாற்றங்கள் கொண்டுவரவுமே இவைகள்.

Advertisements
வலைபதிவுகள், வாழ்வு குறிப்புகள்

குழப்பங்களை மேற்க்கொள்வது எப்படி?

English ஊங்களுடைய வடிவமைப்பை முதலில் தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்: 2 திமோத்தேயு 1:7 தேவன் நமக்குப் பயமுள்ள ஆவியைக் கொடாமல், பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார். தெளிந்தபுத்தி என்றால்: நியாயப்பிரகாரமாக, தாமாகவே சிந்திக்கவும், நியாயப்படுத்தவும், புரிந்து கொள்ளவும் திறமை கொண்டவர். ஒரு நல்ல மனது என்பது நல்ல, நேர்மறையான மற்றும் பகுத்தறியும் சிந்தினையை உடையது. நாம் சக்தி வாய்ந்த மனதை வரமாக பெற்று இருக்கிறோம். இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டு மேலும் அதை தியானிக்கும் போது நமது… Continue reading குழப்பங்களை மேற்க்கொள்வது எப்படி?

வலைபதிவுகள், வாழ்வு குறிப்புகள்

அன்பு நேசிக்கப்பட வேண்டும்

English   தேவனாகிய யெசுவாவை நேசிப்பதே ஒரு ஆசீர்வாதம். நம்மை முழு இருதயத்தோடும்,ஆத்துமாவோடும், மனதோடும், பலத்தோடும் அவரையே நேசிக்க சொன்னதின் அர்த்தம் என்னவாக இருக்க முடியும்? லூக்கா 10:27 27. அவன் பிரிதியுத்திரமாக: உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்துமாவோடும், உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்புகூர்ந்து,… யேகோவா தேவன் ஏன் இந்த கட்டளையிட்டார் என்று எப்பொழுதாவது சிந்தித்தது உண்டா? சரி, தேவன் ஏன் கட்டளைகள் கொடுத்தார்? என்று… Continue reading அன்பு நேசிக்கப்பட வேண்டும்