துதி ஆராதனை பாடல்கள், விடியோ பக்கங்கள், Youth Zone

என்ன அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள்

https://youtu.be/7Od-JREcrY8   என்ன அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள்என்ன… அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள்            அக்கினி மயமான அழகு கண்கள்            என்னை உற்று நோக்கி ஆழம் அறியும் கண்கள்  - 2 என்ன அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள் என் பாவம் போக்கும் பரிசுத்த கண்கள்என் ஜீவன் காக்கும் ஜீவக்கண்கள்            என் பாதை நோக்கும் தேவக்கண்கள்       … Continue reading என்ன அழகு யாஹோசேயாவின் கண்கள்

Advertisements
துதி ஆராதனை பாடல்கள், விடியோ பக்கங்கள், Video Pages, Youth Zone

Shalom Aleichem – Song

Hebrew song, sung during the Shabaat period to invite the presence of the most HIGH along with the Angels of the "YAH" Daddy ! உன்னதமானவரின் பிரசன்னத்தையும் பிதாவான தேவனாகிய "யாஹ்" வின் தூதர்களையும் அழைக்கிற எபிரேய பாடல். https://youtu.be/HdlWrC-SkmI Heart touching song Shalom Aleichem - Peace be unto you சாலோம் அலெய்கெம் - உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக ! Ma'lachei Ha'Sharet, - O ministering… Continue reading Shalom Aleichem – Song

Blog, Life tips, Youth Zone

Message from Heavenly Daddy to you if you are an addict

Jesus wants to take the place of alcohol and drugs in your life. You've been so dedicated to it, You put all your efforts to it, You thought about it day and night, You worked for it, You put yourself in danger for it, You lost your reputation and respect from those who are around… Continue reading Message from Heavenly Daddy to you if you are an addict

Blog, Daily Meditation, Life tips, Youth Zone

“Prayerlessness” makes one unfruitful.

John 15:3 (NKJV)  3 You are already clean because of the word which I have spoken to you. Jesus says only if His words abide in us , we'll be fruitful , and only then we are called His disciples. To be fruitful, naturally we can be fruitful by being connected with Him. He says He cleans… Continue reading “Prayerlessness” makes one unfruitful.

Blog, Life tips, Youth Zone

The joy of incessant giving.

That day I had bought my favorite snack, grapes to my school. But that day I noticed a boy who I knew in our class, he never brought his snacks, and always been shared or begged some thing from others to eat, moreover once in a blue moon he brought snacks but would never share it… Continue reading The joy of incessant giving.

Blog, Daily Meditation, Youth Zone

Pains and tears:

We cry when we don't see answers to our prayers, more painful tears comes when we expect good to happen and we see bad things happening.

Blog, how to, Life tips, Spiritual Mysteries, Youth Zone

Invisible bank full of Riches:

Do you know, if you are a believer of Christ, you have inheritance from Daddy God, through Jesus? That is the covenant made through the blood of Jesus.

Now how to receive it? Or how to see it manifest in our life?

Read this.

Blog, how to, Life tips, Youth Zone

How to overcome Love Failure?

Love never fails. 1 Corinthians 13:8. What if it fails?