வலைபதிவுகள், வாழ்வு குறிப்புகள்

குழப்பங்களை மேற்க்கொள்வது எப்படி?

English ஊங்களுடைய வடிவமைப்பை முதலில் தெரிந்துக்கொள்ளுங்கள்: 2 திமோத்தேயு 1:7 தேவன் நமக்குப் பயமுள்ள ஆவியைக் கொடாமல், பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார். தெளிந்தபுத்தி என்றால்: நியாயப்பிரகாரமாக, தாமாகவே சிந்திக்கவும், நியாயப்படுத்தவும், புரிந்து கொள்ளவும் திறமை கொண்டவர். ஒரு நல்ல மனது என்பது நல்ல, நேர்மறையான மற்றும் பகுத்தறியும் சிந்தினையை உடையது. நாம் சக்தி வாய்ந்த மனதை வரமாக பெற்று இருக்கிறோம். இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொண்டு மேலும் அதை தியானிக்கும் போது நமது… Continue reading குழப்பங்களை மேற்க்கொள்வது எப்படி?

Advertisements