எப்படி ?, வலைபதிவுகள், வாழ்வு குறிப்புகள்

காதல் தோல்வியை மேற்கொள்வது எப்படி?

நம்மில் பலர் காதல் தோல்வியினால் ஏற்பட்ட வலியை கடந்து வந்து இருப்பீர்கள். அதனை தேவனுடைய பார்வையில் எப்படி கையாள்வது?

Advertisements